เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564

 

   พิเศษ รับสมัครรอบ 4 นี้ไม่มีสอบสัมภาษณ์

  พิจารณาแค่ GPAX เท่านั้น !!

การสอนเน้นประสบการณ์

 

Learning by doing

  การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางการบรรลุเป้าหมาย

 

ปรัชญา

ผลิตนักพัฒนานวัตกรรรมดิจิทัลที่มีคุณภาพ สร้างได้ขายเป็น สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ

Meet our Teacher

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

       การที่ใช้พลังจากบุคลากรที่มีให้เกิดศักยภาพในการสร้างบัณฑิตยที่จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในการทำงานอย่างมีคุณภาพ บุคลากรจะต้องสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร บรรลุเป้าหมาย โดยที่พวกเค้ายังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงานได้นั้น สาขานวัตกรรมดิจิทัลจึงต้องมีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานร่วมกันให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

แนวการดำเนินงาน

 

 • กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน
 • เคารพความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
 • บริหารขีดความสามารถและอัตรากำลัง

 

shape
round-shape

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 

โอกาสทางอาชีพ

 • ดิจิทัลสตาร์ทอัพ
 • นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • นักพัฒนาโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบนวัตกรรมบริการดิจิทัล
 • นักออกแบบเว็บ/โมบายแอปพลิเคชัน
 • นักวางแผนการตลาดดิจิทัล
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ระบบ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย
 • นักออกแบบประสบการณ์/ส่วนติดต่อผู้ใช้
 • นักยุทธศาสตร์โซเชียลมีเดีย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดิจิทัล
 • เจ้าของธุรกิจดิจิทัล
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
 • ครูผู้ช่วย
 • นักวิชาชีพ/นักวิชาการที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรหรือสถานประกอบการ