อาจารย์ธันญะลักษณ์ มากดี

Thanyaluc Makdee

Web Application

ประสบการณ์

2549 - Present

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ

สอนในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี และนวัตกรรมดิจิทัล

2560-2562

งานวิจัย และบทความวิชาการ

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การศึกษารูปแบบนวัตกรรมสำหรับสนับสนุนการทำสวนดอกไม้แบบอัจฉริยะโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนดอกไม้

3.พัฒนาแอพพลิเคชันร้านขายดอกไม้ของเกษตรกรในชุมชน 

2010 - 2013

เอกสาร เนื้อหา ตำราเรียน

1.สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

2.สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3.ความปลอดภัยในยุคดิจิทัล 

เกี่ยวกับฉัน

2563  กรรมการบริหารหลักสูตร นวัตกรรมดิจิทัล 

2558-2559 กรรมการบริหารหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

2556
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2547
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Skills

Photoshop 70%
WordPress 80%
Web Application 90%
PHP 95%
Html & CSS 85%
HTML 95%

Contact