ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อินทะแสง

personal03

Khanittha Inthasaeng

ประวัติการศึกษา
 • M.S (Computer  Information System) Assumption University.
 • ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ประธานสาขานวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยงานที่สังกัด
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)
ผลงานทางวิชาการ
 • ขนิษฐา อินทะแสง และ สุวัฒน์ บรรลือ. (2564). คลังข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 11(2). (กรกฎาคม-ธันวาคม)
 • สุวัฒน์ บรรลือ และ ขนิษฐา  อินทะแสง.(2563). ประสิทธิภาพระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนด้วยภาพใบหน้าโดยใช้เทคนิคแอลบีพี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 14(1). P.147-158.
 • ขนิษฐา อินทะแสง และสุวัฒน์ บรรลือ. (2563). การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 8(2). P.193-209.
 • ขนิษฐา  อินทะแสง. (2562). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัล โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและแบบห้องเรียนปกติ. วารสารพิชญทรรศน์, 14 (2). p.1-8.
 • ขนิษฐา  อินทะแสง และ สุวัฒน์  บรรลือ.(2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. In the 2rd National and International Research Conference 2018 : NIRC II 2018. p. 328-338
 • ขนิษฐา  อินทะแสง,   ธีรดา โชติพันธ์ และสันทนีย์ กิจเพิ่มเกียรติ. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ศูนย์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาว. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 11(2). P.8-16.

Online courses

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

Workshops

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

consultation

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor